ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៨ ឆ្នាំទី២៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

១០ សីហា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៧ ឆ្នាំទី២៣ ខែមិនាឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៦ ឆ្នាំទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៥ ឆ្នាំទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៤ ឆ្នាំទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៧ មេសា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៣ ឆ្នាំទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥២ ឆ្នាំទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥១ ឆ្នាំទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥០ ឆ្នាំទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៩ ឆ្នាំទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥