ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៦០​ ឆ្នាំ​ទី​២៣​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥​
ខេមរភាសា

២៧ តុលា ២០១៥
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៥៩​ ឆ្នាំ​ទី​២៣​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥​
ខេមរភាសា

៣១ សីហា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៨ ឆ្នាំទី២៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

១០ សីហា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៧ ឆ្នាំទី២៣ ខែមិនាឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៦ ឆ្នាំទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៥ ឆ្នាំទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៤ ឆ្នាំទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៧ មេសា ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៣ ឆ្នាំទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥២ ឆ្នាំទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥១ ឆ្នាំទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥