សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធវត្តិករសាស្រ្ត និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបៃតងកម្ពុជា ១៩ ធ្នូ ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្តីពី​ ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម​ និងឧស្សាហកម្ម នៃប្រទេសជប៉ុន ១៨ ធ្នូ ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីពី “កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើនៃប្រទេសកូរ៉េ(KDIC) ០៦ កញ្ញា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមរយៈឃ្យូអរកូត (QR Code) រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (ដំណាក់កាលទី ១៖ កម្ពុជាស្កេនឃ្យូអរកូតនៅប្រទេសឡាវ "LAOQR") ១៨ សីហា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៣១ កក្កដា ២០២៣
សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍគម្រោង Financial Transparency Corridor (FTC)” រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុសិង្ហបុរី ១១ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃកាយោគយល់គ្នារវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន Union Pay International ស្តីពី "កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ១០ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន សិក្ខាសាលាស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ថានភាពស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២២ ០៦ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (Cambodian Shared Switch - CSS) ០៤ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រកាសស្តីពី ដើមទុនបទប្បញ្ញត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងប្រកាសស្តីពី ហានិភ័យឥណទានសម្រាប់អនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ ២៩ មិថុនា ២០២៣