ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥៣ ឆ្នាំទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

៣០ មិថុនា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥២ ឆ្នាំទី៣១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២១ មិថុនា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥១ ឆ្នាំទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២៩ ឧសភា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥០ ឆ្នាំទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៥ មេសា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៩ ឆ្នាំទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

០៨ កុម្ភៈ ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៨ ឆ្នាំទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៦ ធ្នូ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៧ ឆ្នាំទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៦ ធ្នូ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៦ ឆ្នាំទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៥ ឆ្នាំទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៤ ឆ្នាំទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

១០ តុលា ២០២២