ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ សីហា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ កក្កដា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៨ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៧ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ ​លេខ​១៣៦ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ កុម្ភៈ ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មករា ២០០៥