សុន្ទរកថា

សុន្ទរកថាបិទ លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

២៦ មករា ២០២៤
សុន្ទរកថាបើក លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

២៥ មករា ២០២៤
សុន្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី១០ស្តីពី "ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងអន្តរកាលឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង"
ខេមរភាសា

០៨ ធ្នូ ២០២៣
សុទ្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ ស្តីពី "ដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា៖ ទំនាក់ទំនងផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច"
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០២៣
មតិសំណេះសំំណាល លោកជំទាវ ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (ស.ហ.ក.)
ខេមរភាសា

០៦ កញ្ញា ២០២៣
មតិសំណេះសំណាល លោកជំទាវ ជា សិរិ ថ្លៃងក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែង ជាអគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

៣១ សីហា ២០២៣
សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្ដង់ដានៃកិច្ចសន្យាឥណទានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

២៩ សីហា ២០២៣
សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបេីកសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន
ខេមរភាសា

០៦ មិថុនា ២០២២
សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន
ខេមរភាសា

០៦ មិថុនា ២០២២
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពី “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ”
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០២២