ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Facebook http://www.facebook.com/nationalbankofcambodiaofficial
Twitter http://www.twitter.com/nbccambodia
YouTube http://www.youtube.com/channel/UC3GoCm_QGSSLjXZXvbcATfA
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមាន RSS feeds ដូចខាងក្រោម:
News http://www.nbc.org.kh/rss/rss_feed.php?feed=news
Speeches http://www.nbc.org.kh/rss/rss_feed.php?feed=speech
Press Releases http://www.nbc.org.kh/rss/rss_feed.php?feed=press
តើអ្វីជា RSS feed?
RSS ដែលមានពាក្យពេញជា "Really Simple Syndication" វាជា ប្រភេទតំណភ្ចាប់ ជាប្រភេទ XML សំរាប់ធ្វើការចែកព៍ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ។​ អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើប្រាស់ RSS feeds ដោយប្រើកម្មវិធី ជំនួយ ដែលអាចដោនឡូតដូចខាងក្រោម
Why use RSS? ហេតុអ្វីអ្នកប្រើប្រាស់ RSS?
RSS គឺជាវិធីដ៏លឿននិងឆាប់រហ័សក្នុងការតាមដានព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើនឡើនៅលើ គេហទំព័រ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
តើយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ្វីដើម្បីអាន RSS បាន?
ដើម្បីទទួលព័ត៌មានតាមរយៈ RSS feed បានយើងត្រូវទាញយកកម្មវិធី Download RSS Reader