ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ អនុវត្ត​មុខងារ​ជា​អាជ្ញាធរ​ត្រួតពិនិត្យ​របស់​ខ្លួន​ជា​ប្រចាំ​ ដើម្បី​ធានា​ដល់​ការ​អនុវត្ត​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ប្រកបដោយ​តម្លាភាព​ សុវត្ថិភាព​ និង​ភាពរឹងមាំ​ ក៏​ដូច​ជា​ពង្រឹង​ជំនឿ​ទុកចិត្ត​របស់​សាធារណជន​មក​លើ​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ​។​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ កំពុង​ត្រួតពិនិត្យ​តាម​រយៈ​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ការ​អនុវត្ត​តាម​ច្បាប់​និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ផ្អែក​លើ​ហានិភ័យ​។​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ទាំង​លើ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​លើ​ឯកសារ​ និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ដល់ទី​កន្លែង​។​ ទន្ទឹម​នេះ​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ គ្រប់គ្រង​ និង​វិភាគ​ទិន្នន័យ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ព្រមទាំង​ទទួល​បន្ទុក​ការងារ​បរិ​យា​បន្ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​