ច្បាប់អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ច្បាប់អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពី កម្រងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១១
កម្រងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ(២០១៦)
ច្បាប់ស្តីពី ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(២០០៩)
ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម(២០០៧)
ច្បាប់ស្តីពី សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម(២០០៥)
ច្បាប់ស្តីពី ឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់(២០០៥)
ច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ(១៩៩៩)
ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់(១៩៩៧)
ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧ នៃច្បាប់ស្តី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(២០០៦)
ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(១៩៩៦)