អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤១២៣ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៦៧៣ ២៧០០ ២៦៨៦.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០៦៧ ៣០៩៨ ៣០៨២.៥០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៥៣២ ៤៥៧៧ ៤៥៥៤.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៦៦ ៥៧១ ៥៦៨.៥០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៦៥ ៥៧១ ៥៦៨.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៣៧៥ ៤៤១៩ ៤៣៩៧.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥០៤៧ ៥០៩៧ ៥០៧២.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៧ ៥៣២ ៥២៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៦៧ ២៦៩ ២៦៨.០០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៦៤ ៥០១៣ ៤៩៨៨.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៧៦៨ ២៧៩៦ ២៧៨២.០០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣០៦ ៣០៩ ៣០៧.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២១០ ២១២ ២១១.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៩៦ ១៩៨ ១៩៧.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៨០ ៨៨៩ ៨៨៤.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៤៨៧ ២៥១១ ២៤៩៩.០០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧២៨៨ ៧៣៦១ ៧៣២៤.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤០៧ ៥៤៦១ ៥៤៣៤.០០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៨១ ៣៨៤ ៣៨២.៥០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០២៨ ៣០៥៩ ៣០៤៣.៥០
បាតថៃ THB/KHR ១១៣ ១១៤ ១១៣.៥០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១២៨ ១២៩ ១២៨.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧០ ១៧២ ១៧១.០០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ