អត្រាប្តូរប្រាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់​រៀល

ថ្ងៃទី​ ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ អត្រាផ្លូវការ : ៤១១៤ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក

សូមជ្រើសរើសយកថ្ងៃខែឆ្នាំ :

រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញ លក់ មធ្យម
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD/KHR ២៧១៨ ២៧៤៥ ២៧៣១.៥០
ដុល្លារកាណាដា CAD/KHR ៣០២៩ ៣០៥៩ ៣០៤៤.០០
ហ្វ្រង់ស្វីស CHF/KHR ៤៧០៤ ៤៧៥១ ៤៧២៧.៥០
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង CNH/KHR ៥៧៤ ៥៨០ ៥៧៧.០០
យ៉ន់ចិន CNY/KHR ៥៧៤ ៥៨០ ៥៧៧.០០
អ៊ឺរ៉ូ EUR/KHR ៤៤៣៩ ៤៤៨៣ ៤៤៦១.០០
ផោនអង់គ្លេស GBP/KHR ៥១៧១ ៥២២៣ ៥១៩៧.០០
ដុល្លារហុងកុង HKD/KHR ៥២៧ ៥៣២ ៥២៩.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី IDR/KHR ១០០០ ២៦៥ ២៦៨ ២៦៦.៥០
រ៉ូពីឥណ្ឌា INR/KHR ១០០ ៤៩៣៥ ៤៩៨៤ ៤៩៥៩.៥០
យេនជប៉ុន JPY/KHR ១០០ ២៨៦០ ២៨៨៩ ២៨៧៤.៥០
វូនកូរ៉េ KRW/KHR ១០០ ៣១៥ ៣១៨ ៣១៦.៥០
គីបឡាវ LAK/KHR ១០០០ ២០០ ២០២ ២០១.០០
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត MMK/KHR ១០០ ១៦៣ ១៦៥ ១៦៤.០០
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី MYR/KHR ៨៨២ ៨៩១ ៨៨៦.៥០
ដុល្លារញូស៊ីឡែន NZD/KHR ២៥៣១ ២៥៥៦ ២៥៤៣.៥០
ប៉េសូហ្វីលីពីន PHP/KHR ១០០ ៧៤៣៩ ៧៥១៤ ៧៤៧៦.៥០
អេស ដេ អា SDR/KHR ៥៤៦៦ ៥៥២១ ៥៤៩៣.៥០
ក្រូណាស៊ុយអែត SEK/KHR ៣៩៦ ៤០០ ៣៩៨.០០
ដុល្លារសិង្ហបូរី SGD/KHR ៣០៧៥ ៣១០៥ ៣០៩០.០០
បាតថៃ THB/KHR ១១៦ ១១៨ ១១៧.០០
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ TWD/KHR ១៣១ ១៣២ ១៣១.៥០
ដុងវៀតណាម VND/KHR ១០០០ ១៧០ ១៧១ ១៧០.៥០

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ   អត្រាប្តូរប្រាក់រូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗ