ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ២៤-០១-២០២៣
គណនីទំនិញ ២៤-០១-២០២៣
គណនីសេវា ២៤-០១-២០២៣
គណនីចំណូលបឋម ២៤-០១-២០២៣
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ២៤-០១-២០២៣
គណនីដើមទុន ២៤-០១-២០២៣
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ២៤-០១-២០២៣
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ២៤-០១-២០២៣
បំណុលក្រៅប្រទេស ២៤-០១-២០២៣
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ២៤-០១-២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា