ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ១០-០១-២០២៤
គណនីទំនិញ ១០-០១-២០២៤
គណនីសេវា ១០-០១-២០២៤
គណនីចំណូលបឋម ១០-០១-២០២៤
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ១០-០១-២០២៤
គណនីដើមទុន ១០-០១-២០២៤
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ១០-០១-២០២៤
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ១០-០១-២០២៤
បំណុលក្រៅប្រទេស ១០-០១-២០២៤
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ១០-០១-២០២៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា