ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ១៤-០៧-២០២៣
គណនីទំនិញ ១៤-០៧-២០២៣
គណនីសេវា ១៤-០៧-២០២៣
គណនីចំណូលបឋម ១៤-០៧-២០២៣
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ១៤-០៧-២០២៣
គណនីដើមទុន ១៤-០៧-២០២៣
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ១៤-០៧-២០២៣
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ១៤-០៧-២០២៣
បំណុលក្រៅប្រទេស ១៤-០៧-២០២៣
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ១៤-០៧-២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា