ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២២ ឆ្នាំទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

១២ តុលា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២១ ឆ្នាំទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២០ ឆ្នាំទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៩ ឆ្នាំទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

០៧ សីហា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៨ ឆ្នាំទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៧ សីហា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៧ ឆ្នាំទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មិថុនា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៦ ឆ្នាំទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៥ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១៥ កុម្ភៈ ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៤ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១១ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៣ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មករា ២០១២