ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៨ ឆ្នាំទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៧ សីហា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៧ ឆ្នាំទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មិថុនា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២១៦ ឆ្នាំទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១
ខេមរភាសា

០៤ មិថុនា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៥ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១៥ កុម្ភៈ ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៤ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១១ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១៣ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១២ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៥ មករា ២០១២
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១១ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

១៥ វិចិ្ឆកា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១០ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៩ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០១១