ក្រដាសប្រាក់សម័យឥណ្ឌូចិន
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩២១-១៩៣៩
១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩២៦ - ១៩៣១ ១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៣២ - ១៩៣៦
៥រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩២៦ - ១៩៣១ ៥រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៣២ - ១៩៣៦
២០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩២៨ - ១៩៣១ ១០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩២៥ - ១៩៣៩
៥០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៣៩
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩៣៩-១៩៤៥
៥សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ ១០សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៣៩
១០សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ ២០សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៣៩
២០សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ ៥០សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៣៩
៥០សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ ១សេន បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ -​ ១៩៤៥
៥រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ -​ ១៩៤៥ ២០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ -​ ១៩៤៥
១០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ -​ ១៩៤៥ ៥០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤២ -​ ១៩៤៥
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩៤៤
១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៩ ៥រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥១
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩៤៥
១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៥ - ១៩៥១ ៥០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៥
១០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៥
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩៤៦ - ១៩៤៧
១០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៧ ១០០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៦
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩៤៦​ - ១៩៥១​
១ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៦ ៥ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៦
២០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៩ ១០០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៤៧ - ១៩៤៩
៥០០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥១ ១០០០ រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥១
ក្រដាសប្រាក់ឆ្នាំ ១៩៥៣ - ១៩៥៤
១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៣ ១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៣


១រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៤ ៥រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៣
១០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៣ ១០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៤
២០០រៀល បោះផ្សាយឆ្នាំ ១៩៥៤