ស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៨៣ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២៤ មេសា ២០២៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៨១ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១០ មករា ២០២៤
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៨០ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

០៩ តុលា ២០២៣
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៩ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១៤ កក្កដា ២០២៣
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៨ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០២៣
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៧ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៤ មករា ២០២៣
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៦ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

១២ តុលា ២០២២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៥ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០២២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៤ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

៣០ មីនា ២០២២
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៣ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០២១