ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០១ សីហា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥៣ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០១ កក្កដា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភ​ា​​​​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៥០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែមេសា ​ឆ្នាំ​២០០៦​
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ វិចិ្ឆកា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៣ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ តុលា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៥