ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៦
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៦
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៤ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ វិចិ្ឆកា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤៣ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ តុលា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤២ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ សីហា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤១ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ កក្កដា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៤០ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មិថុនា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៩ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០០៥
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៨ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៥
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៥