របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣
១០ ឧសភា ២០២៤
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២៣
៣១ កក្កដា ២០២៣
របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ២០២២
២៣ មករា ២០២៣
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២២
២៥ កក្កដា ២០២២
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២១
២៨ មេសា ២០២២
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១
១៨ មករា ២០២២
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២១
២២ កក្កដា ២០២១
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០
២៥ មករា ២០២១
របាយការណ៍​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០២០
០៧ កក្កដា ២០២០
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩
៣០ មករា ២០២០