ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥៥ ឆ្នាំទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១៣ កញ្ញា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥៤ ឆ្នាំទី៣១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

១៤ កក្កដា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥៣ ឆ្នាំទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

៣០ មិថុនា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥២ ឆ្នាំទី៣១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២១ មិថុនា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥១ ឆ្នាំទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២៩ ឧសភា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥០ ឆ្នាំទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៥ មេសា ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៩ ឆ្នាំទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

០៨ កុម្ភៈ ២០២៣
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៨ ឆ្នាំទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៦ ធ្នូ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៧ ឆ្នាំទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៦ ធ្នូ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៦ ឆ្នាំទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០២២