ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៨៣​ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៨២​ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែ​ មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៨១​ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែ​ មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

២០ មិថុនា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៨០​ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែ​ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

២២ ឧសភា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៩​ ឆ្នាំ​ទី​២៥ ខែ​ មក​រា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

២២ ឧសភា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៨​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​
ខេមរភាសា

០៧ មេសា ២០១៧
​ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៧​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៦
ខេមរភាសា

០៣ មីនា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៦​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ តុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦
ខេមរភាសា

០៣ មីនា ២០១៧
​ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៥​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១៦
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៧៤​ ឆ្នាំ​ទី​២៤​ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៦
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១៦