ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៤ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៣ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០០៨
ខេមរភាសា

០១ មីនា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧២ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ កុម្ភៈ ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧១ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៨
ខេមរភាសា

៣១ មករា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧០ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៩ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ វិចិ្ឆកា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៨ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ តុលា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៧ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ កញ្ញា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៦ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០១ សីហា ២០០៧
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៥ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៧​
ខេមរភាសា

០២ កក្កដា ២០០៧