របាយការណ៍ផ្សេងៗ
វឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យធនាគារឆ្នាំ២០២២ និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ២០២៣
១១ មករា ២០២៣
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជា
០៨ ឧសភា ២០២១
វឌ្ឍនភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​និង​វិស័យ​ធនាគារ​ឆ្នាំ​២០២០​ និង​ទស្សនវិស័យ​ឆ្នាំ​២០២១​
៣១ ធ្នូ ២០២០
វឌ្ឍនភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​វិស័យ​ធនាគារ​ឆ្នាំ២០១៩​ និង​ទស្សនវិស័យ​ឆ្នាំ២០២០​
០២ មករា ២០២០
វឌ្ឍនភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​វិស័យ​ធនាគារ​ឆ្នាំ​២០១៨​ និង​ទស្សនវិស័យ​ឆ្នាំ​២០១៩​
០២ មករា ២០១៩
វឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យធនាគារឆ្នាំ ២០១៧ និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ ២០១៨
១០ មករា ២០១៨
បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជំទាវ​ ជា​​ សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងទស្សនាវដ្តី Banking and Finance Cambodia ស្តីពី " Safe Hands Steering the Economy"
២៧ ធ្នូ ២០១៦
​របាយការណ៍​អំពី​ លទ្ធផល​អង្កេត​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ ឆ្នាំ​ ២០១៤​
០១ ធ្នូ ២០១៦