សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី ការផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

០៣ កុម្ភៈ ២០២៣
សេចក្ដីថ្លៃងការណ៍រួមរវាង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
ខេមរភាសា

០២ កុម្ភៈ ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១២៣
ខេមរភាសា

៣១ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៦
ខេមរភាសា

២៥ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២២
ខេមរភាសា

២៤ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១២២
ខេមរភាសា

២៤ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី៦
ខេមរភាសា

១៩ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១២២
ខេមរភាសា

១៧ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរយន្តការ និងលក្ខខណ្ឌជាវមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) ទាំងជាប្រាក់រៀល និងជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ខេមរភាសា

១៦ មករា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១២១
ខេមរភាសា

០៣ មករា ២០២៣