ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០០ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ មិថុនា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៩ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ ឧសភា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៨ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ មេសា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៧ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ មីនា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៦ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

២៨ កុម្ភៈ ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣១ មករា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៨ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៧ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៦ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

២១ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៥ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០០៨​
ខេមរភាសា

០១ ឧសភា ២០០៨