ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥៣ ឆ្នាំទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥២ ឆ្នាំទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥១ ឆ្នាំទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៥០ ឆ្នាំទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៩ ឆ្នាំទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៤ កុម្ភៈ ២០១៥
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៨ ឆ្នាំទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១២ វិចិ្ឆកា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៧ ឆ្នាំទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៦ កញ្ញា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៦ ឆ្នាំទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

០៥ សីហា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៥ ឆ្នាំទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

២៣ កក្កដា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤៤ ឆ្នាំទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤
ខេមរភាសា

១៦ កក្កដា ២០១៤