ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣០ ឆ្នាំទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៧ ឆ្នាំទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៦ ឆ្នាំទី២០ ខែសីហាឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៥ ឆ្នាំទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៤ ឆ្នាំទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

២១ ធ្នូ ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៣ ឆ្នាំទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

១២ តុលា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២២ ឆ្នាំទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

១២ តុលា ២០១២
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២១ ឆ្នាំទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០១២