ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៤០ ឆ្នាំទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៩ ឆ្នាំទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២០ មករា ២០១៤
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៨ ឆ្នាំទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២០ មករា ២០១៤
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៧ ឆ្នាំទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៦ ឆ្នាំទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៥ ឆ្នាំទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

០៦ វិចិ្ឆកា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៤ ឆ្នាំទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣៣ ឆ្នាំទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣២ ឆ្នាំទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០១៣
ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣១ ឆ្នាំទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០១៣