ធនាគារឯកទេស
ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
ធនាគារឯកទេស ៣១-ធ្នូ-២០២៣