រូបិយវត្ថុ​ចាស់​

សូមចុច​លើរូបភាព​ដើម្បី​មើល​រូបភាពពង្រីក​

ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា ​(១៩៥៦-១៩៧០)   

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

សាធារណរដ្ឋ​ខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥)
ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​កម្ពុជា ​(១៩៧៩-១៩៩១) ​បោះពុម្ព​ឆ្នាំ ​១៩៨០
សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​កម្ពុជា បោះពុម្ព​ឆ្នាំ ​១៩៨៧​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

រដ្ឋ​កម្ពុជា ​(១៩៩០-១៩៩២)​   

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

   

ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​