រូបិយវត្ថុស្ថិតក្នុងចរាចរណ៍
ប្រភេទ​ក្រដាស​ប្រាក់​ ផ្ទៃ​ខាងមុខ​ ផ្ទៃ​ខាងខ្នង​
១០០.០០០​រៀល

ទំហំៈ​១៧០មម *៧៥មម​

បោះផ្សាយៈ ៣០ មេសា ២០១៣​

អត្ថាធិប្បាយ​

១០០.០០០​រៀល

ទំហំៈ​១៥៦មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០.០០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៥៥មម *៧២មម​

បោះផ្សាយៈ០៦ ​ឧសភា ​២០១៤​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០.០០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៥០មម *៧០មម​

បោះផ្សាយៈ០៦ ​មេសា ​២០០១​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៧មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥

អត្ថាធិប្បាយ​

៣០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ ​១៧០ មម *៧៥ មម

បោះផ្សាយៈ ១៨ តុលា ២០២១

អត្ថាធិប្បាយ​

២០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៥៥មម *៧២មម​

បោះផ្សាយៈ១៦ ​ឧសភា ​២០១៨

អត្ថាធិប្បាយ​

២០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៥០មម *៧០មម​

បោះផ្សាយៈ១២ ​ឧសភា​២០០៨

អត្ថាធិប្បាយ​

២០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៧មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

១៥.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​ ១៧០ មម *៧៥ មម​

បោះផ្សាយៈ ០៧ តុលា ២០១៩

អត្ថាធិប្បាយ​

១០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៥៥មម *៧២មម​

បោះផ្សាយៈ០៧ ​ឧសភា ​២០១៥

អត្ថាធិប្បាយ​

១០.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ០៦ ​មេសា ​២០០១

អត្ថាធិប្បាយ​

១០.០០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ០៦ ​មិនា ​១៩៩៥

អត្ថាធិប្បាយ​

៥.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤២មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​តុលា ​២០១៧​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ០៦ ​មេសា ​២០០១​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥.០០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

២.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ ១៤ វិច្ឆិកា ​២០២២

អត្ថាធិប្បាយ​

២.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ ០៨ វិច្ឆិកា ​២០១៣

អត្ថាធិប្បាយ​

២.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ ​មករា ​២០០៨​

អត្ថាធិប្បាយ​

២.០០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១២៨មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

១.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤២មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​តុលា ​២០១៧​

អត្ថាធិប្បាយ​

១.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៤៥មម *៦៨មម​

បោះផ្សាយៈ២៩ ​មករា ​២០១៣

​អត្ថាធិប្បាយ

១.០០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​

បោះផ្សាយៈ០៦ ​មករា ​២០០៦​

អត្ថាធិប្បាយ​

១.០០០​រៀល​​​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​

បោះផ្សាយៈ២៤ ​ធ្នូ​១៩៩៩​

អត្ថាធិប្បាយ​

១.០០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១២៨មម *៦៧មម​

បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​

បោះផ្សាយៈ១៤ មករា ​២០១៥

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​

បោះផ្សាយៈ០៤ ​មេសា ​២០០៣​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០០​រៀល​​​

ទំហំៈ​១៣៣មម *៦២មម​

បោះផ្សាយៈ២៧ ​ធ្នូ ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

២០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​

បោះផ្សាយៈ១៤ ​វិច្ឆិកា ២០២២​

អត្ថាធិប្បាយ​

២០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១២៦មម *៦០មម​

បោះផ្សាយៈ២៧ ​ធ្នូ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

១០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​

បោះផ្សាយៈ១៤ ​មករា ២០១៥

អត្ថាធិប្បាយ​

១០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣០មម *៦០មម​

បោះផ្សាយៈ០៩ ​សីហា ​២០០១​

អត្ថាធិប្បាយ​

១០០​រៀល​​

ទំហំៈ​១២៣មម *៥៩មម​

បោះផ្សាយៈ២៧ ​ធ្នូ​១៩៩៥​

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០​រៀល​​

ទំហំៈ​១៣០មម *៦០មម​

បោះផ្សាយៈ២៩ ​សីហា ​២០០២​

អត្ថាធិប្បាយ​