ធនាគារពាណិជ្ជ
ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
ធនាគារពាណិជ្ជ ៣១-ធ្នូ-២០២៣