ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២១០ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

២២ សីហា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៩ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

០៩ សីហា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៨ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០១១​
ខេមរភាសា

២៦ កក្កដា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៧ ​ឆ្នាំទី​១៩ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០១១
ខេមរភាសា

២០ ឧសភា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៦ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

០៦ ឧសភា ២០១១
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៥ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ វិចិ្ឆកា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៤ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ តុលា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​​ និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០៣ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ កញ្ញា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០២ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ សីហា ២០១០
ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០១ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១០
ខេមរភាសា

៣០ កក្កដា ២០១០