ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២៣ ឆ្នាំទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

១២ មករា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២២ ឆ្នាំទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

១៧ វិចិ្ឆកា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២១ ឆ្នាំទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

២១ តុលា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣២០ ឆ្នាំទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

០៤ កញ្ញា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៩ ឆ្នាំទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

០៧ សីហា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៨ ឆ្នាំទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

១៤ កក្កដា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៧ ឆ្នាំទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

២៤ មិថុនា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៦ ឆ្នាំទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

២៤ មិថុនា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៥ ឆ្នាំទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ខេមរភាសា

២៤ មិថុនា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៤ ឆ្នាំទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

២១ ឧសភា ២០២០