ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៣ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

២៥ មិថុនា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩២ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

១៨ ឧសភា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩១ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

០៩ មេសា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩០ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

១២ មីនា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៨៩​ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

០២ កុម្ភៈ ២០១៨
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៨៨ ឆ្នាំទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ខេមរភាសា

០៨ មករា ២០១៨
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៨៧ ឆ្នាំទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ខេមរភាសា

០១ ធ្នូ ២០១៧
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៨៦ ឆ្នាំទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ខេមរភាសា

២២ វិចិ្ឆកា ២០១៧
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៨៥ ឆ្នាំទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ខេមរភាសា

១០ តុលា ២០១៧
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៨៤​ ឆ្នាំ​ទី​២៥​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ខេមរភាសា

០៤ កញ្ញា ២០១៧