ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤៣ ឆ្នាំទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៦ សីហា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤២ ឆ្នាំទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

១៩ សីហា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤១ ឆ្នាំទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

៣០ មិថុនា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤០ ឆ្នាំទី៣០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៤ ឧសភា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៩ ឆ្នាំទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

០៣ ឧសភា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៨ ឆ្នាំទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៧ ឆ្នាំទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

២៨ កុម្ភៈ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៦ ឆ្នាំទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១១ កុម្ភៈ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៥ ឆ្នាំទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៩ មករា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៤ ឆ្នាំទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

២៩ វិចិ្ឆកា ២០២១