ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៤០ ឆ្នាំទី៣០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

២៤ ឧសភា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៩ ឆ្នាំទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
ខេមរភាសា

០៣ ឧសភា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៨ ឆ្នាំទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១១ មីនា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៧ ឆ្នាំទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

២៨ កុម្ភៈ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៦ ឆ្នាំទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១១ កុម្ភៈ ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៥ ឆ្នាំទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៩ មករា ២០២២
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៤ ឆ្នាំទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

២៩ វិចិ្ឆកា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣៣ ឆ្នាំទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៤ តុលា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣២ ឆ្នាំទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

០៣ កញ្ញា ២០២១
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៣១ ឆ្នាំទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
ខេមរភាសា

១៩ សីហា ២០២១