ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១៣ ឆ្នាំទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

១៩ មីនា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១២ ឆ្នាំទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

១៩ មីនា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១១ ឆ្នាំទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

២៨ កុម្ភៈ ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣១០ ឆ្នាំទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

២៩ មករា ២០២០
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៩ ឆ្នាំទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

០៥ ធ្នូ ២០១៩
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៨ ឆ្នាំទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

១៤ តុលា ២០១៩
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៧ ឆ្នាំទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

០៤ តុលា ២០១៩
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​៣០៦​ ឆ្នាំ​ទី​២៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៩​
ខេមរភាសា

០៥ កញ្ញា ២០១៩
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៥ ឆ្នាំទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

១៥ សីហា ២០១៩
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០៤ ឆ្នាំទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
ខេមរភាសា

១៥ សីហា ២០១៩