ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និង​រូបិយវត្ថុ
ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣០០ ឆ្នាំទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
ខេមរភាសា

១៩ មីនា ២០១៩
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៩​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

២១ មករា ២០១៩
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៨​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

២១ មករា ២០១៩
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៧​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

១៤ ធ្នូ ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៦​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

០២ តុលា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៥​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

០៦ សីហា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៤​ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៨​
ខេមរភាសា

២៥ កក្កដា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩៣ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

២៥ មិថុនា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩២ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

១៨ ឧសភា ២០១៨
ព័ត៌មាន​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​រូបិយ​វត្ថុ​ លេខ​២៩១ ឆ្នាំ​ទី​២៦​ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨
ខេមរភាសា

០៩ មេសា ២០១៨