ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៣៥ ​ឆ្នាំទី​១៤ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ​២០០៥

០១ មករា ២០០៥

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៤

៣១ ធ្នូ ២០០៤

ប្រកាសស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថា​នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៩ ធ្នូ ២០០៤

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៦ ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៤

០១ ធ្នូ ២០០៤

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៥ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៤

០១ កញ្ញា ២០០៤

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាតព្វកិច្ច​អនុវត្ត​តាម​ខ្លឹមសារ​ និង​ការ​ពិត​

២៧ ឧសភា ២០០៤

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ទូទាត់​សង​ជា​មុន​នូវ​ប្រាក់​ថ្លៃ​ជួល​និង​ភតិសន្យា​

២៩ មីនា ២០០៤

ប្រកាសស្តីពី កាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនិងការពិត

០៩ មីនា ២០០៤

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​សោហ៊ុយ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​

០១ មីនា ២០០៤

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ទូទាត់​ភាគលាភ​ជា​មុន​

២៩ មករា ២០០៤