ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ២ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៣

០១ មិថុនា ២០០៣

សេចក្តីជូនដំណឹងពីគំរូលិខិតផ្ទេរប្រាក់ទៅបរទេស

២២ ឧសភា ២០០៣

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ១ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៣

០១ មីនា ២០០៣

ប្រកាសស្តីពី ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

១៦ មករា ២០០៣

ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

១៦ មករា ២០០៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្ទេទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា

១០ មករា ២០០៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្ទេរការទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា

១០ មករា ២០០៣

ប្រកាសស្តីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

០៩ មករា ២០០៣

ប្រកាសស្តីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន

០៩ មករា ២០០៣

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០២

៣១ ធ្នូ ២០០២