ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់ភាគលាភជាមុន

១៤ មករា ២០០៤

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​០៧​ ត្រីមាស​ទី​១​ ​ឆ្នាំ​២០០៤

០១ មករា ២០០៤

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៤ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៤

០១ ធ្នូ ២០០៣

សារាចរណែនាំស្តីពី ការធ្វើបង្គរ និងរំលស់ប្រចាំថ្ងៃសំរាប់ធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារឯកទេស

០១ តុលា ២០០៣

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៣ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៣

០១ កញ្ញា ២០០៣

សារាចរណែនាំស្តីពី ការផ្តល់និងការថតចំលងឯកសារនៅពេលត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង

១៥ កក្កដា ២០០៣

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ២ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ​​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៣

០១ មិថុនា ២០០៣

សេចក្តីជូនដំណឹងពីគំរូលិខិតផ្ទេរប្រាក់ទៅបរទេស

២២ ឧសភា ២០០៣

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ១ ​ប្រចាំ​ខែមិនា ​​ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៣

០១ មីនា ២០០៣

ប្រកាសស្តីពី ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

១៦ មករា ២០០៣