ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

១៦ មករា ២០០៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្ទេទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា

១០ មករា ២០០៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្ទេរការទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា

១០ មករា ២០០៣

ប្រកាសស្តីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

០៩ មករា ២០០៣

ប្រកាសស្តីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន

០៩ មករា ២០០៣

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០២

៣១ ធ្នូ ២០០២

ជំរាបមក លោក នាយក-នាយិកា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពីប្រតិបត្តិការលើមូលប័ត្ររបស់ធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា

២៥ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនីសំរាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់អោយអនុវត្តប្លង់គណនីសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ ធ្នូ ២០០២