ព័ត៌មាន

ជំរាបមក លោក នាយក-នាយិកា គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ

២៧ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពីប្រតិបត្តិការលើមូលប័ត្ររបស់ធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា

២៥ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនីសំរាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់អោយអនុវត្តប្លង់គណនីសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ ធ្នូ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី​​នីតិវិធីជាបទដ្ឋានសម្រាប់សកម្មភាពកែតម្រូវបន្ទាន់ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

១៧ តុលា ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​លើ​មូលប័ត្រ​របស់​ធនាគារ​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

២៩ ឧសភា ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ ៧-០០-៥១ ប្រ ក​ស្តីពី​ចំណាត់ថ្នាក់​និង​សំវិធានធន​លើ​បំណុល​អាក្រក់​ និង​បំណុល​សង្ស័យ​រួម​ទាំង​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ព្យួរ

២៩ ឧសភា ២០០២

ប្រកាសស្តីពី តំរូវការរបាយការណ៍សំរាប់ប្រតិបត្តិករគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចុះបញ្ជីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការរក្សាប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២