ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ទូទាត់​សង​ជា​មុន​នូវ​ប្រាក់​ថ្លៃ​ជួល​និង​ភតិសន្យា​

២៩ មីនា ២០០៤

ប្រកាសស្តីពី កាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនិងការពិត

០៩ មីនា ២០០៤

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​សោហ៊ុយ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​

០១ មីនា ២០០៤

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ទូទាត់​ភាគលាភ​ជា​មុន​

២៩ មករា ២០០៤

ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់ភាគលាភជាមុន

១៤ មករា ២០០៤

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​០៧​ ត្រីមាស​ទី​១​ ​ឆ្នាំ​២០០៤

០១ មករា ២០០៤

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៤ ​ប្រចាំ​ខែធ្នូ ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៤

០១ ធ្នូ ២០០៣

សារាចរណែនាំស្តីពី ការធ្វើបង្គរ និងរំលស់ប្រចាំថ្ងៃសំរាប់ធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារឯកទេស

០១ តុលា ២០០៣

ព្រឹត្តប័ត្រ​​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​​ លេខ៣ ​ប្រចាំ​ខែ​កញ្ញា ​​ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៣

០១ កញ្ញា ២០០៣

សារាចរណែនាំស្តីពី ការផ្តល់និងការថតចំលងឯកសារនៅពេលត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង

១៥ កក្កដា ២០០៣