ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី​​នីតិវិធីជាបទដ្ឋានសម្រាប់សកម្មភាពកែតម្រូវបន្ទាន់ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

១៧ តុលា ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​លើ​មូលប័ត្រ​របស់​ធនាគារ​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា

២៩ ឧសភា ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ ៧-០០-៥១ ប្រ ក​ស្តីពី​ចំណាត់ថ្នាក់​និង​សំវិធានធន​លើ​បំណុល​អាក្រក់​ និង​បំណុល​សង្ស័យ​រួម​ទាំង​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ព្យួរ

២៩ ឧសភា ២០០២

ប្រកាសស្តីពី តំរូវការរបាយការណ៍សំរាប់ប្រតិបត្តិករគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចុះបញ្ជីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការរក្សាប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​តំរូវ​ការ​របាយការណ៍​សំរាប់​ប្រតិបត្តិការ​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​អនុបាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួល​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាស​ស្តីពី​ការរក្សា​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០២

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន

២៥ ធ្នូ ២០០១