ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​២០០ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មិថុនា ២០១០

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៩

២២ មិថុនា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៩ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​ឧសភា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ ឧសភា ២០១០

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដេញថ្លៃ Project : Centralized National Clearing and Settlement System

១៧ ឧសភា ២០១០

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ស្តីពីមូលដ្ឋាន​គ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រង​ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌលស៊ាសិន និងធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិច​ ​នៅខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី ២-៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០

០២ ឧសភា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៨ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មេសា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មេសា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៧ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​មិនា ​ឆ្នាំ​២០១០

៣០ មីនា ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ម្ពុជា​ ​ថ្លែងបើក​សិក្ខា​សាលា​ថ្នាក់​ជាតិស្តីពី រូបិយវត្ថុ និង​អធិបតេយ្យភាពដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣០ នៃការបោះ​ផ្សាយប្រាក់រៀល​ដាក់ឱ្យចរាចរឡើងវិញ នៅសាល​សន្និសីទ​ចតុមុខ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនាឆ្នាំ២០១០

២២ មីនា ២០១០

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៩៦ ​ឆ្នាំទី​១៨ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២០១០

២៨ កុម្ភៈ ២០១០

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ​ថ្លែងក្នុង​​​ឱកាស​​​សន្និសិទ​ថ្នាក់​ទេសា​​ភិបាល​​​ធនាគារ​​កណ្តាល​​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី៤៥ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ធនាគារ​​​កណ្តាល​​អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី​២៩ នៅខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃ​ទី​២៦-២៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១០

២៦ កុម្ភៈ ២០១០