ព័ត៌មាន
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​សភា​ផាត់ទាត់​រវាង​ធនាគារ​ និង​ធនាគារ​
០៨ កញ្ញា ២០១៤


ចុចត្រង់នេះទាញយកឯកសារ