ព័ត៌មាន

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៩ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​វិច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ វិចិ្ឆកា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​២១ ត្រីមាស​ទី​៣​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

២២ តុលា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៨ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ តុលា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​១៧ ​ប្រចាំ​ខែកញ្ញា ​ត្រីមាស​ទី​២ ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ កញ្ញា ២០០៧

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៦៧ ​ឆ្នាំទី​១៥ ​ខែ​កញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០០៧​

០១ កញ្ញា ២០០៧

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ​២០ ត្រីមាស​ទី​២​ ​ឆ្នាំ​២០០៧

៣១ សីហា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ សីហា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ សីហា ២០០៧

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

២៧ សីហា ២០០៧

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ឆមាសទី១​ឆ្នាំ​២០០៧

២២ សីហា ២០០៧