ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តប័ត្រ​ស្ថិតិ​ជញ្ជីង​ទូទាត់​កម្ពុជា​ លេខ​២០ ​ប្រចាំ​ខែមិថុនា ត្រីមាស​ទី​១ ​ឆ្នាំ​២០០៨​

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៨ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

២៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៦ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​មិថុនា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

២១ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​រូបិយវត្ថុ​ ​លេខ​១៧៧ ​ឆ្នាំទី​១៦ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០០៨​

២១ វិចិ្ឆកា ២០០៨

សុន្ទរកថា​លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលាស្តីពី​ឱការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ ថ្ងៃទី០៤ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០០៨​នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​

០៤ វិចិ្ឆកា ២០០៨

សុន្ទរកថា​លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​ឱការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ ថ្ងៃទី០៣​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០០៨​នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​

០៣ វិចិ្ឆកា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ជាថ្មីនូវដើមទុនចុះបញ្ជីនិងលក្ខខណ្ឌសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ

១៩ កញ្ញា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការណ​ត់​ជា​ថ្មី​នូវ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី​ និង​លក្ខខណ្ឌ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​

១៩ កញ្ញា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់លេខអត្តសញ្ញាណធនាគារ

១០ កញ្ញា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី មូលប្បទានប័ត្រស្តង់ដារ

១០ កញ្ញា ២០០៨