សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការជំរុញការប្រើប្រាស់ មូលបត្រអាចជួញដូរ បានក្នុងដំណើរការ អភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារអន្តរធនាគារ
០៨ កញ្ញា ២០១៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង