ព័ត៌មាន

បញ្ជីរាយនាម​ក្រុមហ៊ុន​ ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ ​-​ នាំ​ចូល​លោហធាតុ​ និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​ សម្រាប់ឆ្នាំ​២០១៣

០៤ កក្កដា ២០១៣

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា

២០ មិថុនា ២០១៣

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា

២០ មិថុនា ២០១៣

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់សោហ៊ុយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

៣០ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៧ ឆ្នាំទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២

២១ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២

២១ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២២៨ ឆ្នាំទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២

២១ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣០ ឆ្នាំទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

២១ ឧសភា ២០១៣

ស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ២៣១ ឆ្នាំទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

២១ ឧសភា ២០១៣

ប័ណ្ណប្រកាស ក្រដាសប្រាក់គំរូថ្មី ប្រភេទ ១០០០០០ រៀល

០៩ ឧសភា ២០១៣