ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុម ED IMF

០៣ តុលា ២០១២

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ក្រុមបេសកម្ម IMF

០៣ តុលា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយនឹង​តំណាង​មក​ពី​ ធនាគារ​ Sacom​ Bank​

០២ តុលា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​ លោក​ Ben​ Quandt​ និពន្ធ​នាយក​កាសែត​ The​ Times​

២៧ កញ្ញា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក្រុម​បេស​កម្ម​ របស់​ IMF​

២៥ កញ្ញា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ប្រធាន​ ធនាគារ​ Citi​ ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​

២៥ កញ្ញា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៥ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២

២៧ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១០

០៨ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១១

០៨ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣២ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១

០៨ សីហា ២០១២