សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
១៥ កញ្ញា ២០១៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង