សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីណែនាំ​ អនុវត្ត​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ចំពោះ​សមាជិក​សភា​ផាត់ទាត់​ជាតិ​
២៩ កញ្ញា ២០១៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង